Erasmus+ to program umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską. Niewiele osób wie, że Erasmus+ dotyczy nie tylko wyjazdów dla studentów uczelni wyższych, ale obejmuje też wyjazdy kadry akademickiej, szkolenia i kursy dla nauczycieli czy wyjazdy na praktyki dla uczniów szkół branżowych. Mobilność studentów nadzorowana jest przez Narodową Agencję programu Erasmus+, którą w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Wśród studentów najbardziej rozpowszechnione są wyjazdy na studia, ale nie należy zapomnieć o tym, że Erasmus+ może dla nich oznaczać również praktyki.

 

Najważniejsze informacje

 

1. Żeby wyjechać, trzeba być aktywnym studentem I, II lub III stopnia, nie można być na urlopie dziekańskim.

2. Rekrutacja następuje przez uczelnię

To uczelnia, a właściwie Biuro Erasmusa odpowiada za proces rekrutacji zarówno na studia jak i praktyki. Dzieje się tak ze względu na uznawalność przedmiotów i praktyk na poczet punktów ECTS i osiągnięć studentów podczas studiów. Uczelnia macierzysta, czyli ta, z której wyjeżdżamy, jest uczelnią wysyłającą, a więc współodpowiedzialną za efekty kształcenia za granicą.

3. Kapitał wyjazdowy/mobilnościowy

Oznacza, że każdy student ma w praktyce do dyspozycji 12 miesięcy na wyjazd na studia i praktyki łącznie podczas jednego cyklu studiów. Czyli np. na studiach licencjackich można spędzić 10 miesięcy studiując na uczelni zagranicznej, co oznacza, że studentowi zostają 2 miesiące z kapitału wyjazdowego do wykorzystania, więc może wyjechać jeszcze na 2 miesiące praktyk. Można też wyjeżdżać w każde wakacje na praktyki, wykorzystując 2-3 miesiące z kapitału. Student może wyjeżdżać dowolną liczbę razy, spełniając inne wymagania założone przez Agencję Narodową oraz uczelnię, nie przekraczając kapitału wyjazdowego. Przy rozpoczęciu kolejnych studiów, np. studiów magisterskich, studentowi ponownie przyznawany jest kapitał mobilnościowy w wysokości 12 miesięcy. Wyjątek stanowią jednolite studia magisterskie, dla których kapitał wyjazdowy wynosi 24 miesiące łącznie.

4. Gdzie można wyjechać?

Można wyjechać do 27 krajów Unii Europejskiej, do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji. Możliwość wymiany uzalezniona jest od umów bilateralnych pomiędzy PK, a uczelniami zagranicznymi. Pełną listę można znaleźć tutaj.

5. Jakie są terminy rekrutacji?

Każda uczelnia ustala swoje terminy i harmonogramy rekrutacji zarówno na studia jak i na praktyki. Jeśli jesteście zainteresowani rekrutacją, najlepiej poszukać takich informacji na uczelnianych stronach internetowych bądź zgłaszając się bezpośrednio do Biura Erasmusa. Rekrutacja odbywa się na każdym wydziale PK najczęściej pod koniec lutego lub na początku marca. Odpowiada za to koordynator wydziałowy. Szczegółowe informacje o terminie skłaniania wniosków i wszelkich formalnościach Koordynator Wydziałowy publikuje na stronie wydziału.

6. Dofinansowanie

Największym plusem programu jest dofinansowanie, które student otrzymuje od uczelni wysyłającej. Stawki dofinansowań podzielone są na 3 grupy, w których znajdują się odpowiednie kraje przyjmujące. Stawki zależne są od kosztów życia w danym kraju - w ten sposób do “droższych” krajów dostaniemy wyższe dofinansowanie, a do “tańszych” niższe.  Dofinansowanie na praktyki jest o 100€ wyższe od dofinansowania na studia.

Grant wypłacany jest w dwóch lub trzech ratach - w przypadku wyjazdu na jeden semestr lub na praktyki, przed wyjazdem student otrzymuje większą część stypendium (80% lub 90%), natomiast po powrocie i rozliczeniu się ze wszystkich formalności, przelewana jest pozostała kwota (brakujące 20% lub 10%). W przypadku wyjazdu na studia na cały rok, stypendium podzielone jest na 3 raty: w większości przypadków student otrzymuje 40% stypendium przed pierwszym semestrem nauki, 40% przed drugim, a 20% grantu przelewane jest po rozliczeniu się z dokumentów i innych formalności.

Stawki stypendium mogą się zmieniać co jakiś czas - zależne jest to od pieniędzy wykorzystanych na program Erasmus+, którymi dysponuje Agencja Narodowa. Aktualne stawki stypendium można sprawdzić w Biurze Erasmusa. Dodatkowo, każda uczelnia indywidualnie ustala warunki finansowania i rozliczania wyjazdów, stąd rozbieżności procentowe w ratach stypendium.

Miesięczne stawki stypendiów:

Grupa I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Anglia

500 EUR miesięcznie

Grupa II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450 EUR miesięcznie

Grupa III

Bługaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Turcja

400 EUR miesięcznie

7. Koordynatorzy Wydziałowi na PK

 

Wydział

Koordynator

Adres

Numer Telefonu

E-mail

Architektury

dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska

Podchorążych 1, 1 piętro, pokój 104

503 671 682

erasmus_wa@hotmail.com

Inżynierii i Technologii Chemicznej

dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK

Instytut Inżynierii i Technologii Chemicznejpokój 631

12 628 2111

izabela.czekaj@pk.edu.pl

Inżynierii Lądowej

dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK

Instytut Mechaniki Budowlanej,
pokój 315

12 628 23 41

djasinska@pk.edu.pl

Inżynierii Lądowej

dr inż. Remigiusz Wojtal

Główny budynek WIL, pokój 17 

12 374 23 59

rwojtal@pk.edu.pl

Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

dr inż. Damian Grela

Katedra Diagnostyka maszyn elektrycznych,  7C

12 628 2523

dgrela@pk.edu.pl

Mechaniczny

dr inż. Dominik Wyszyński

Katedra Inżynieria procesów produkcyjnychpokój C213

12 374 37 49

erasmus_wm@pk.edu.pl

 

 

Inżynierii Środowiska i Energetyki

mgr inż. Anna Stypka

Instytut Zaopatrzenia w wodę i ochrony środowiskapokój 405

12 628 28 73

astypka@op.pl

Informatyki i Telekomunikacji

dr Margareta Wiciak

Instytut Matematyki, pokój 311/10

12 628 2949

mwiciak@pk.edu.pl

Inżynierii Materiałowej i Fizyki

dr inż. Rafał Bogucki

Instytut Inżynierii Materiałowej

12 628 3416

rbogucki@mech.pk.edu.pl 

7. Local Education Officer

 

Local Education Officer (LEO) jest wolontariuszem ESN, którego główne obszary działalności to szkolnictwo wyższe, polityka młodzieżowa oraz promocja aktywnego obywatelstwa i mobilności. Jego celem jest zwiększenie widoczności i zrozumienia programów mobilności, w szczególności Erasmus +, we współpracy z Narodową Agencją Erasmusa + i innymi instytucjami zajmującymi się tematyką internacjonalizacji i mobilności. Jest także rzecznikiem studentów zagranicznych w związku z ważnymi krajowymi interesariuszami. Pomaga również polskim studentom zainteresowanym wyjazdem na wymianę.

 

Adres e-mail naszego LEO: erasmus.pk@esn.pl

 

Użyteczne linki

 

 

Erasmus - wyjazd na studia częściowe

 

Studia Erasmus+ to niewątpliwie najpopularniejsza forma mobilności. Polega ona na studiowaniu przez jeden bądź dwa semestry na zagranicznych uczelniach, uczęszczaniu na zajęcia za granicą, realizowaniu projektów w innych krajach oraz zdawaniu egzaminów w obcych językach. No to co zrobić, żeby wyjechać?

 

Jak długo możemy być za granicą w ramach studiów Erasmus+?

Wyjazd na studia Erasmus+ musi trwać minimum 3 miesiące, a maximum 12 miesięcy. Należy dowiedzieć się na jak długo przyznawane jest stypendium w przypadku każdego konkretnego wyjazdu, może okazać się, że w niektórych przypadkach student otrzyma dofinansowanie tylko na część wyjazdu (rzadko, ale jednak się to zdarza).

 

Na jakie uczelnie można wyjechać?

Możemy wyjechać do uczelni, z którymi nasza uczelnia wysyłająca ma podpisane umowy międzyuczelniane, czyli krótko mówiąc, do uczelni, z którymi współpracuje. Taką listą uczelni dysponuje Biuro Erasmusa. Uczelnie, które ze sobą współpracują w ramach programu Erasmus+ nazywane są uczelniami partnerskimi.

 

Kraje programu, a kraje partnerskie

Wyjazdy na studia Erasmus+ możliwe są zarówno do krajów programu, jak i krajów partnerskich. Kraje programu to 27 krajów Unii Europejskiej, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Macedonia Północna, Serbia i Turcja. Natomiast kraje partnerskie to wszystkie pozostałe kraje świata. To od uczelni zależy, z którymi uczelniami z krajów programu i z krajów partnerskich współpracuje.

 

Jak wygląda procedura rekrutacji i wyjazdu na studia Erasmus+?

Procedura naboru chętnych na wyjazdy jest prowadzona przez uczelnię, która pośredniczy przy wszystkich formalnościach. Rekrutacja jest prowadzona na poszczególnych wydziałach. Zwykle studenci rekrutują się odpowiednio wcześniej, czyli w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, ale czasem organizowany jest dodatkowy nabór na miejsca, które nie zostały wykorzystane (uczelnie zagraniczne gwarantują miejsca dla studentów danej uczelni polskiej, natomiast w tym przypadku nie ma chętnych i dlatego zostaje uruchomiona nowa rekrutacja). Warto sprawdzić odpowiednio wcześniej kiedy i jak często jest organizowany nabór, ponieważ każda uczelnia przyjmuje swój własny harmonogram. O obowiązujące terminy najlepiej zapytać Koordynatora danego Wydziału. 

Jeśli chodzi o procedurę, student najpierw bierze udział w rekrutacji na studia w ramach Programu na uczelni, składając odpowiednie dokumenty w BE bądź w systemie uczelnianym online (np. wypełnia dane dotyczące kapitału wyjazdowego czy dane dotyczące kierunku studiów). W większości przypadków student może rekrutować się na 3 uczelnie, na które chce wyjechać, według priorytetów (od najważniejszego do najmniej ważnego). Ze względu na fakt, że dzięki umowom międzyuczelnianym, uczelnia macierzysta ma zagwarantowane miejsca na konkretnych uczelniach zagranicznych dla swoich studentów, nie musimy się martwić czy dostaniemy się na uczelnię zagraniczną - liczy się wynik rekrutacji wewnętrznej. W kolejnym etapie następuje dobranie studentów do uczelni na podstawie kryteriów określonych przez uczelnię (np. wyniki w nauce, rozmowa kwalifikacyjna czy poziom języka). Po ukazaniu się wyników, w pierwszej kolejności należy świętować :D a później dopełnić wszelkich formalności związanych z wyjazdem, o czym piszemy poniżej. 

 

Jakie kryteria brane są pod uwagę przy rekrutacji?

Najważniejsze wymaganie dotyczące wyjazdów na studia to znajomość języka, w którym student będzie miał prowadzone zajęcia zagranicą. Inne kryteria ustalane są wewnętrznie przez uczelnie i mogą to być np. średnia ocen, aktywność na rzecz uczelni, rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku studiów i praktyk Erasmus+ wymagania lekko się różnią, dlatego warto sprawdzić w Biurze  Erasmusa, co liczy się najbardziej w danym przypadku. 

 

Jakie formalności należy załatwić przed wyjazdem?

Po otrzymaniu wyników rekrutacji, następuje moment, w którym trzeba dopełnić formalności na obu uczelniach - macierzystej i przyjmującej.

W pierwszej kolejności, należy upewnić się (najczęściej sprawdzając na stronie internetowej bądź pisząc maila) jakiego typu dokumentów wymaga uczelnia przyjmująca od studenta Erasmus+ i jakie są deadline’y na składanie tego typu dokumentów. W większości przypadków są to formularze z danymi studenta, nic trudnego.

Kluczowym dokumentem związanym z wyjazdem na studia Erasmus+ jest „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement for Studies - LAS), które musi być wypełnione i podpisane przez uczelnię wysyłającą, uczelnię przyjmującą i studenta. Porozumienie określa daty pobytu studenta za granicą, przedmioty, które student będzie realizował na uczelni przyjmującej i zawiera informacje dotyczące koordynatorów z obu uczelni. LAS jest podstawą do uznania i zaliczenia pobytu na studiach zagranicznych przez uczelnię macierzystą.

Najważniejszą częścią LAS jest tabela, w której student określa przedmioty i odpowiadające im punkty ECTS, które będzie realizował za granicą. W praktyce, zamiast przedmiotów, które student ma wpisane w siatkę przedmiotów i punktów ECTS na uczelni wysyłającej, student dobiera przedmioty o podobnych efektach kształcenia za granicą. Oznacza to, że nazwy przedmiotów mogą się różnić, natomiast liczy się fakt, że student nauczy się podobnych rzeczy i osiągnie podobne umiejętności do tych, planowanych na jego uczelni macierzystej. Przedmioty zwykle ustalamy z Koordynatorem wydziałowym (bądź z Koordynatorem umowy), gdyż to on ma największą wiedzę nt. programu studiów i to on pomaga nam znaleźć odpowiedniki przedmiotów za granicą.

Poza LAS, uczelnia może wymagać złożenia innych dokumentów, np. podania o wyjazd, formularza z danymi - każda uczelnia indywidualnie ustala, jakich dokumentów potrzebuje. Przed samym wyjazdem student musi również podpisać umowę dotyczącą wyjazdu na studia oraz wypłaty stypendium. W umowie tej określona jest wysokość grantu, sposób jego wypłaty oraz termin, w jakim trzeba się rozliczyć z uczelnią macierzystą z dokumentów po powrocie z wyjazdu. Zapisana jest też w niej informacja o konieczności dwukrotnego wypełnienia testu językowego Online Linguistic Support (OLS), do którego każdy student dostaje indywidualny link. Test ma za zadanie sprawdzić poziom językowy przed i po okresie mobilności, ale w żaden sposób nie wpływa na zaliczenie wyjazdu! Służy bardziej do informacji własnej oraz statystyk prowadzonych przez uczelnię i Agencję Narodową. Dopóki test nie zostanie wypełniony, student nie otrzyma stypendium wyjazdowego.

Po przejściu rekrutacji na wydział należy przygotować odpowiednie dokumenty dla wybranej wcześniej uczelni partnerskiej. Niezbędne informacje Koordynator publikuje na stronie internetowej wydziału. Jeżeli uczelnia partnerska wymaga złożenia wniosku w innym terminie niż jest to ważne na Politechnice Krakowskiej, prosimy o kontakt z Koordynatorem Wydziału. Niezbędne dokumenty należy dostarczyć do Galerii GIL. Wymagane dokumenty są dostępne pod linkiem.

Wyjazd na studia może być również realizowany bez stypendium finansowego lub z dofinansowaniem częściowym (np. na część wyjazdu student otrzymuje grant, a na część wyjazdu otrzymuje grant zerowy, natomiast dzięki rekrutacji przez uczelnię ma możliwość wyjazdu w ramach programu).

Przed wyjazdem na studia Erasmus+ trzeba również wykupić ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - NNW oraz ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - OC (często wybieraną opcją jest ubezpieczenie ISIC lub Euro26), a także uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. W oddziałach NFZ wydawana jest bezpłatnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dzięki której student ma możliwość korzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą, tak samo jak gdyby korzystał z usług NFZ w Polsce.

Później już pozostaje szukanie zakwaterowania za granicą i szukanie zagranicznych grup Erasmusowych! 

 

Użyteczne linki:

Wskazówki dotyczące wypełnienia Learning Agreement for Studies (LAS): klik! i szukamy Akcja 1. Mobilność edukacyjna, a później Erasmus+ Umowa finansowa KA103-2020 dla uczelni i następnie Porozumienie o programie studiów.

 

Erasmus - wyjazd na praktyki

Podróże, zagraniczni znajomi, poznawanie nowej kultury i tradycji, ćwiczenie języków obcych, zdobywanie doświadczeń zawodowych i nauka na innej uczelni… to tylko niektóre skojarzenia związane z programem Erasmus+. Najbardziej znane są wymiany studenckie, ale sam program oferuje o wiele więcej m.in. praktyki zagraniczne, które są równie atrakcyjną formą mobilności.

 

Czym różnią się praktyki od studiów w ramach programu Erasmus+?

Każdy student może spędzić za granicą łącznie 12 miesięcy na jednym cyklu studiów (na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich), wykorzystując je dowolnie na studia i praktyki. Przykładowo można wyjechać na 10 miesięcy na studia, a później na 2 miesiące na praktyki lub 3 razy wyjechać na 3 miesięczne praktyki (np. co lato). Wyjazd musi trwać minimum 2 miesiące, a maximum 12 miesięcy.

W przeciwieństwie do wymiany studenckiej, gdzie lista dostępnych uczelni jest podana z góry, student zainteresowany praktykami sam znajduje firmę, w której chce pracować. Musi się z nią skontaktować, zapytać o możliwości odbycia stażu w ramach praktyk Erasmus+ (i o kwestie związane z podpisywaniem wymaganych dokumentów). Dodatkowo może odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli proces rekrutacyjny zostanie zakończony, zainteresowana osoba potwierdza staż, obowiązki i czas trwania wyjazdu, a następnie wypełnia wymagane dokumenty z uczelni. 

 

W jakich instytucjach można odbywać praktyki?

Praktyki lub staż w ramach programu Erasmus+ można odbyć w firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, na uczelniach (np. przy projekcie lub w laboratorium), w jednostkach administracji państwowych czy w innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea itp. Praktyk nie można odbyć w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami i w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Instytucja, w której będą odbywać się praktyki, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

 

Do jakich krajów można wyjechać na praktyki Erasmus+?

Możemy jechać do 27 krajów Unii Europejskiej, do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji.

 

Jak wygląda procedura rekrutacji i wyjazdu na praktyki Erasmus+?

Nabór kandydatów na wyjazdy jest prowadzony przez uczelnię i to przez nią są organizowane wszelkie formalności. Rekrutacja może być prowadzona centralnie na uczelni lub też na poszczególnych wydziałach i zazwyczaj odbywa się w roku akademickim poprzedzającym start praktyki. Warto sprawdzić odpowiednio wcześniej kiedy i jak często jest organizowany jest nabór, ponieważ każda uczelnia przyjmuje swój własny harmonogram. O obowiązujące terminy najlepiej zapytać w Biurze Erasmusa. 

 1. Najpierw należy wziąć udział w rekrutacji na praktyki w ramach Programu na uczelni,
 2. następnie student znajduje firmę, w której chce odbyć praktykę oraz nawiązuje z nią kontakt, 
 3. jeżeli firma zaoferuje parktyki, to należy ustalić szczegóły wyjazdu (daty, obowiązki, liczbę godzin pracy itp.),
 4. kolejnym krokiem jest kontakt z uczelnianym/wydziałowym koordynatorem praktyk w celu wypełnienia odpowiednich dokumentów,
 5. po podpisaniu porozumienia o praktyki przez trzy strony - studenta, uczelnię i instytucję przyjmującą oraz innych wymaganych dokumentów, student podpisuje umowę wyjazdową, w której określone są wszystkie szczegóły.

 

Jakie kryteria brane są pod uwagę przy rekrutacji?

Podstawowym kryterium jest znajomość języka, w którym student będzie odbywał praktykę lub też języka wymaganego przez instytucję przyjmującą. Dodatkowe kryteria mogą być ustalane przez poszczególne uczelnie i obejmować np. motywację studenta, aktywność na uczelni lub średnią ocen. W przypadku praktyk Erasmus+ kryteria są inne niż przy rekrutacji na studia, dlatego warto upewnić się w Biurze Erasmusa jakie są różnice.

 

Jakie formalności należy załatwić przed wyjazdem?

Podstawowym dokumentem związanym z wyjazdem na praktyki Erasmus+ jest „Porozumienie o programie praktyk” (Learning Agreement for Traineeships - LAT), który musi być wypełniony i podpisany przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i studenta. Porozumienie określa daty pobytu studenta za granicą, jego obowiązki podczas stażu i zawiera informacje dotyczące firmy przyjmującej (również dane przełożonego). LAT stanowi podstawę do uznania i zaliczenia praktyk przez uczelnię.

Przed samym wyjazdem student musi również podpisać umowę dotyczącą wyjazdu na praktyki oraz wypłaty stypendium. W umowie tej określona jest wysokość grantu, sposób jego wypłaty oraz termin, w jakim trzeba się rozliczyć z uczelnią macierzystą z dokumentów po powrocie z wyjazdu. Wyjazd na praktyki może być również realizowany bez stypendium finansowego lub z dofinansowaniem częściowym (np. na część wyjazdu student otrzymuje grant, a na część wyjazdu otrzymuje grant zerowy, natomiast dzięki rekrutacji przez uczelnię ma możliwość wyjazdu w ramach programu).

Przed wyjazdem na praktyki trzeba również wykupić ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - NNW oraz ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - OC (często wybieraną opcją jest ubezpieczenie ISIC lub Euro26), a także uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. W oddziałach NFZ wydawana jest bezpłatnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dzięki której student ma możliwość korzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą, tak samo jak gdyby korzystał z usług NFZ w Polsce.

 

Praktyki obowiązkowe a praktyki dodatkowe

W zależności od wymagań ustalonych przez uczelnię, na praktyki w ramach programu Erasmus+ można w wielu przypadkach wyjechać zarówno na praktyki obowiązkowe, czyli określone programem studiów i odpowiednimi punktami ECTS, wpisane w siatkę przedmiotów na stronie uczelni, jak i na praktyki dodatkowe, czyli dodatkowy wyjazd zagraniczny rozwijający umiejętności studenta. Odbycie obowiązkowych praktyk studenckich w firmie polskiej, nie wyklucza studenta z rekrutacji na praktyki Erasmus+.

 

Gdzie szukać praktyk Erasmus+

Jest wiele stron internetowych, na których można znaleźć praktyki zagraniczne, jednak najlepszym sposobem jest bezpośredni kontakt z firmami - szukanie firm w regionie Europy, który nas interesuje i kontakt mailowy z firmami z odpowiednich sektorów, odpowiadających dziedzinie studiów studenta. Wtedy student wysyła maile do firm, załączając swoje CV i pytając, czy firma szuka praktykantów. Przykładowe maile do firm można znaleźć na grupie FB Studenckie wyjazdy z Erasmus+.

 

Praktyki można znaleźć na:

Warto pamiętać też, że uczelniane biura karier prowadzą darmowe konsultacje dotyczące CV dla wszystkich studentów danej uczelni.

Użyteczne linki:

 

Rozliczenie z wyjazdu - studia

Najważniejsze formalności przy rozliczeniu z wyjazdu na studia Erasmus to:

 • Learning Agreement for Studies (LAS) - część After Mobility, podpisana przez uczelnię zagraniczną,

 • Confirmation of Stay zawierający dokładne daty pobytu studenta na uczelni zagranicznej (wystawiony przez uczelnię zagraniczną),

 • Transcript of Records - dokument zawierający nazwy przedmiotów, które student realizował za granicą wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS (również wystawiony przez uczelnię zagraniczną),

 • test językowy na platformie Online Linguistic Support, wysyłany indywidualnym linkiem dla każdego studenta, aby sprawdzić poziom języka wyznaczonego przez LAS pod koniec okresu mobilności,

 • ankieta dotycząca wyjazdu w systemie Mobility Tool.

Dodatkowo, uczelnia macierzysta może poprosić o innego rodzaju dokumenty: raport z wyjazdu czy prezentację dotyczącą wyjazdu. Wszystkie wymagania dotyczące rozliczenia się z okresu mobilności powinny być zawarte w umowie wyjazdowej.

 

Rozliczenie z wyjazdu - praktyki

Przy rozliczeniu z wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus+ na praktyki, najważniejszym dokumentem jest Learning Agreement for Traineeships (LAT), część After Mobility, podpisana przez pracodawcę zagranicznego. Dodatkowo, należy wypełnić test językowy na platformie Online Linguistic Support (OLS), który sprawdza poziom języka pod koniec okresu mobilności zagranicznej (każdy student otrzymuje indywidualny link do testu). Kolejnym elementem koniecznym do zakończenia wyjazdu na praktyki jest wypełnienie ankiety na temat pobytu zagranicznego w systemie Mobility Tool.

Może zdarzyć się, że uczelnia wysyłająca będzie wymagała dodatkowych dokumentów, takich jak szczegółowy raport praktyk, dzienniczek praktyk czy prezentacja dotycząca wyjazdu. Tego typu dodatkowe wymagania określone są zawsze w umowie wyjazdowej.

 

A jeśli nie możesz odnaleźć się w Polsce po powrocie z Erasmusa...

...i czujesz się zagubiony/a, bo brakuje Ci międzynarodowych znajomości i atmosfery studentów zagranicznych odkrywających nowy kraj, mamy dla Ciebie dwie propozycje!

Jako ESN PK, proponujemy Ci:

 1. Dołącz do sekcji ESN PK! - zaangażowanie się w życie sekcji, organizacja wydarzeń kulturowych, sportowych, integracyjnych, angażujących w życie lokalnego społeczeństwa i wycieczek dla studentów zagranicznych, ale też promowanie mobilności wśród studentów uczelni to idealne lekarstwo na post-Erasmus depression. W działalności sekcji znajdziesz to, w czym czujesz się dobrze, najważniejsze jest pozytywne nastawienie i chęć zaangażowania się. Rekrutacje do sekcji najczęściej odbywają się w okresie październik/listopad oraz marzec/kwiecień.
   
 2. Dołącz do programu Buddy, czyli w praktyce zaopiekuj się studentami zagranicznymi, którzy przyjeżdżają na studia i praktyki Erasmus+, realizować projekty na uczelniach polskich lub na pełen okres studiów. Buddy jest osobą pierwszego kontaktu dla studentów z innych krajów i pomaga w bieżących sprawach, np. zakwaterowaniu w akademikach, odnalezieniu się na kampusie, wyrobieniu biletu miesięcznego na transport publiczny. Opowiada też o polskich zwyczajach i tradycjach. Często znajomość Buddy i ich podopiecznych przeradza się w przyjaźń na długie lata. Więcej o programie można poczytać tutaj (klik)! Rekrutacje do programu mentor najczęściej odbywa się w okresie lipiec/sierpień oraz styczeń/luty.

Jeśli jesteś zainteresowana/y dołączeniem do nas, codziennym kontaktem ze studentami zagranicznymi i opieką nad nimi, chcesz rozwijać swoje umiejętności organizacji wydarzeń oraz swoją kreatywność, dołącz do nas!

i zarekrutuj się do największej organizacji studenckiej w Polsce!

W przypadku wyjazdów na Erasmusa, każdy przypadek jest inny i każdy student ma inną sytuację. Jeśli więc masz jakiekolwiek wątpliwości związane z Twoim wyjazdem, dokumentami, formalnościami, uczelnią zagraniczną czy stypendium - odezwij się do Biura Erasmusa. Poniżej znajdziesz kilka najczęściej zadawanych przez studentów pytań, może uda nam się rozwiać Twoje wątpliwości!

 

Link do  słownika pojęć o Programie Erasmus+ 

 

Link do FAQ o Programie Erasmus+